Kim są Asystenci Zdrowienia?

Idea Asystentów Zdrowienia zrodziła się w toku poszukiwania najlepszych praktyk w zakresie pomocy osobom doświadczającym kryzysów psychicznych i wspierania ruchu deinstytucjonalizacji w polskiej psychiatrii.

Asystent Zdrowienia jest osobą, która stanowi pomost między pacjentami lub odbiorcami usług psychiatrycznych a personelem terapeutycznym (lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni itp.). Cechą charakterystyczną Asystenta Zdrowienia jest doświadczenie kryzysu psychicznego, które w toku własnej terapii, specjalistycznego kursu oraz praktyk zawodowych zostaje przekute w niepowtarzalną wiedzę, bardzo przydatną innym osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi. Jednym słowem Asystent Zdrowienia wykorzystuje własne doświadczenia przeżytego kryzysu psychicznego, żeby wspierać inne osoby chorujące. Niepowtarzalna wiedza na temat problemów psychicznych stanowi źródło informacji oraz nadziei dla wszystkich stron zaangażowanych w proces leczenia, czyli dla osób chorujących, ich rodzin oraz zespołów terapeutycznych.

Asystenci Zdrowienia mogą pracować w zespołach terapeutycznych w takich placówkach jak szpitale psychiatryczne, centra zdrowia psychicznego, środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńcze, w zespołach leczenia środowiskowego, w specjalistycznych usługach opiekuńczych itp. strukturach. Zakładamy, że w przeciągu najbliższych lat Asystent Zdrowienia zostanie pełnoprawnym zawodem, a osoby pracujące na takich stanowiskach przyczynią się do zmniejszenia stygmatyzacji osób chorujących psychicznie w społeczeństwie, wdrożą dobre praktyki w instytucjach związanych ze zdrowiem psychicznym, a także będą odpowiedzialne za edukację w zakresie zdrowia psychicznego.

Najlepszym podsumowaniem roli Asystenta Zdrowienia w procesie leczenia jest akronim NATURE:

N = Nadzieja
A = Akceptacja
T = Towarzyszenie
U = Umacnianie
R = Reakcja
E = Empatia

Wprowadzenie Asystentów Zdrowienia na rynek polski jest konsekwencją projektu „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie (”EX-IN”)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w latach 2016-2019. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo dzięki współpracy z Partnerami zagranicznymi (F.O.K.U.S. Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V. oraz PINEL gGmbH) oraz krajowymi (Polski Instytut Otwartego Dialogu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenie „FENIKS”)” dostosowała do warunków polskich model „EX-IN” (ang. Experianced Involvement), który z powodzeniem stosowany w różnych krajach Europy m.in. Niemczech, Szwajcarii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Wspierają nas:

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb
rp z ramką
EU_EFS_rgb