Kodeks Etyczny Asystentów Zdrowienia

Preambuła

Kodeks etyczny Asystentów Zdrowienia ma na celu ukierunkowanie codziennego postępowania zawodowego, szczególnie w pracy z klientami, osobami doświadczonymi kryzysami psychicznymi i relacji ze współpracownikami. Etyczne działania stanowią fundament pracy Asystenta Zdrowienia, która jest oparta na współpracy, wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu podstawowych praw człowieka.

Niniejszy Kodeks jest zbiorem wartości i zasad wynikających z ogólnych norm etycznych. Wszystkie zapisy przedstawione w dokumencie określają postawy i zachowania najistotniejsze w obszarze społecznym i kulturowym dla zawodu Asystenta Zdrowienia. Ma ułatwić dążenie do realizacji wspólnych celów, ma być informacją o wzorcach postępowania respektowanych przez Zespół Asystentów Zdrowienia oraz uwzględniać potrzeby, prawa i oczekiwania zarówno AZ jak i odbiorców wsparcia.

Kodeks Etyczny jest narzędziem wspierającym budowanie reputacji i wizerunku Asystentów Zdrowienia jako zawodu profesjonalnego, odpowiedzialnego, rzetelnego i zaangażowanego.

Dział I

Ogólne zasady i postawa Asystenta Zdrowienia

 1. W pracy Asystenta Zdrowienia przestrzega się prawa krajowego, międzynarodowego i podstawowych standardów postępowania etycznego.
 2. Asystenta Zdrowienia powinny cechować wysokie standardy moralne zarówno w obszarze jego działań zawodowych jak i osobistych.
 3. Asystent Zdrowienia uznaje, że każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego ma szansę na poprawę jakości życia.
 4. Asystent Zdrowienia zobowiązuje się wykonywać swoją pracę w oparciu o podejście skoncentrowane na osobie i ukierunkowane na proces zdrowienia. Zobowiązuje się do przeciwdziałania stygmatyzacji i izolacji osób doświadczających kryzysów psychicznych. Powinien działać w kierunku deinstytucjonalizacji w systemie ochrony zdrowia psychicznego.

Dział II

Zasady współpracy z klientami/odbiorcami wsparcia

 1. Asystent Zdrowienia powinien przestrzegać zasady, że jego podstawowym obowiązkiem zawodowym jest udzielnie wsparcia osobom w kryzysach psychicznych i kierowanie się zasada dobra odbiorcy usług.
 2. Asystent Zdrowienia dba o poprawny, czyli uczciwy i jednoznaczny kontakt z osobami, którym udziela wsparcia.
 3. Asystent Zdrowienia jest zobowiązany do poszanowania godności odbiorcy wsparcia i jego prawa do samostanowienia. Respektuje jego prawo do wolności wyboru, prawo do intymności i prywatności. Zobowiązuje się do równego traktowania klientów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, cechy osobiste, narodowość, wyznanie, stan zdrowia, sytuację materialną, przekonania polityczne rasę, kolor skóry oraz wszelkie inne preferencje.
 4. W każdym przypadku, gdy problemy osobiste lub zdrowotne Asystenta Zdrowienia mogą wpływać na przebieg i jakość udzielanego wsparcia, należy zasięgnąć pomocy specjalistów lub skorzystać z konsultacji z mentorem lub superwizorem.
 5. Asystent Zdrowienia nie może wykorzystywać kontaktów z osobami, którym udziela wsparcia dla własnych korzyści. Wszelkie formy bliskości seksualnej, nadużywania emocjonalnego lub materialnego wobec klienta są uznawane za nieetyczne.
 6. Jeśli ocena problemu z jakim zgłasza się klient pozwala uznać kwalifikacje Asystenta Zdrowienia za niewystarczające, obowiązkiem Asystenta jest zgłoszenie klientowi potrzeby podjęcia leczenia przez osobę o bardziej specjalistycznych kwalifikacjach.
 7. Asystent Zdrowienia zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta w toku współpracy, czyli zobowiązuje się do respektowania tajemnicy zawodowej.
 8. Asystent Zdrowienia wystrzega się używania w odniesieniu do swoich klientów określenia „pacjent”. W relacji z klientem Asystent zobowiązuje się wyznawać zasadę równości i partnerstwa.

Dział III

Odpowiedzialność etyczna Asystenta Zdrowienia wobec pracodawcy i współpracowników

 1. Asystent Zdrewnienia zobowiązuje się wykonywać czynności i obowiązki zawodowe z zachowaniem rzetelności, terminowości, odpowiedzialności oraz dbałości o jakość.
 2. Asystent Zdrowienia uznaje potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach i innych tego typu wydarzeniach.
 3. Asystent Zdrowienia dba o kulturę osobistą oraz nie spożywa alkoholu i innych środków odurzających w trakcie i na miejscu pracy (za wyjątkiem przepisanych przez specjalistów leków).
 4. W relacji ze współpracownikami i przełożonymi komunikacja Asystenta Zdrowienia opiera się na zasadzie otwartości, szczerości, uczciwości oraz równości i akceptacji.
 5. Asystent przestrzega prawa, regulacji i standardów przyjętych w miejscu pracy oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych i etycznych w kontaktach interpersonalnych.

Dział IV

Zobowiązania etyczne wobec zawodu

 1. Obowiązkiem Asystenta Zdrowienia jest dbałość o integralność zawodową, zachowanie tożsamości zawodowej i właściwą rangę zawodu.
 2. Asystent Zdrowienia powinien dzielić się ze środowiskiem zawodowym własnymi osiągnięciami, spostrzeżeniami i opracowaniami tworząc tym samym wspólny dorobek merytoryczny zawodu Asystenta Zdrowienia.

Postanowienia Końcowe

Kodeks Etyczny stanowi podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że Asystenta Zdrowienia nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających. Jednocześnie Kodeks Etyczny będzie spełniał swoje zadanie tylko wtedy, gdy wszyscy przedstawiciele tego zawodu będą przestrzegać jego zapisów oraz stale doskonalić zawarte w nim zapisy.

Treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom wraz z rozwojem zawodu i potrzebą doskonalenia nowych obszarów w pracy Asystenta Zdrowienia istotnych z etycznego punktu widzenia.